വാക്ക് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വ്യക്തിയുടെ
നാവിൽ നിന്നു
മാർക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും.
ഒരു പ്രവർത്തിയുടേയും
ചിന്തയുടേയും
വികാരത്തിന്റേയും
കുട്ടായ്മമായാണ്.,
ശ്രാദ്ധാവിലും
ഇതേ കൂട്ടായ്മ
അതേ വാക്ക്
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അത്
പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ
കൂട്ടായ്മയുടെ അതേ
രൂപത്തിൽ
ആയികൊള്ളണമെന്നില്ല
എന്നുമാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്