പേടിക്ക് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം. ഖലീൽശംറാസ്

നീ ഒരുപാട് പേടിക്കുന്ന
വ്യക്തിയുടെ
മരിച്ച അവസ്ഥ ഒന്നു
ചിന്തിക്കുക.
അവിടെ
അനുശോചനമറിയിക്കാൻ
നിന്നെ വിളിക്കുന്നു.
നിനക്കെന്താണ്
പറയാനുണ്ടാവുക.
ആ പറയാനുള്ളതെന്നാണോ
ന്നതാണ്
നിനക്കയാളെ
കുറിച്ച് ശരിക്കും
പറയാനുള്ളത്.
അനാവശ്യമായ
പേടി
നിന്റെ ലോകത്തിൽ
സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച
ബോംബായതിനാൽ
പേടിപ്പിക്കുന്ന
പ്രേരണകളെ
പേടിയില്ലാതാക്കുന്ന
മറ്റൊരു രീതിയിൽ
വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ
പരിശീലിച്ചേ പറ്റൂ.

Popular Posts