ചിന്തകളെ സർവീസ് ചെയ്യുക. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ശരീരത്തെ
എന്നും കുളിച്ച്
വൃത്തിയാക്കുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ
സർവീസ് ചെയ്യുന്നു.
നിന്റെ വാഹനത്തെ
വൃത്തിയാക്കാൻ
സർവീസ് ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷെ നീ സർവീസ്
ചെയ്യാൻ മറക്കുന്ന
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയുണ്ട്.
അത് നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത
നിന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ
അതൊന്ന് നീക്കം
ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ
പോലും ശ്രമിക്കാതെ
പലപ്പോഴും
അതവിടെ
നിലനിർത്തുകയാണ്
നീ ചെയ്യുന്നത്.
അതു കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന
അപകടങ്ങൾക്ക്
സ്വയം വേദിയായികൊണ്ടിരിക്കുകയമാണ്
അതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

Popular Posts