ഇന്നലെകളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ
ചീത്ത ഓർമ്മകളും
അതിന്റെ വൈകാരിക
മാലിന്യങ്ങളും
ഒരിക്കലും കൂടെ പോനിട്ടില്ല .
ആ സമയം  മാഞു പോയ പോലെ
അവയും അപ്രത്യക്ഷമായതാണ്.
അവയെ
നിന്റെ പാലപ്പെട്ട
നിമിഷത്തിലേക്ക്
നീ സ്വയം
ഇന്നലെകളുടെ അഴുക്കുചാലിൽ നിന്നും
വീണ്ടും കോരിയെടുത്ത്
നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്