ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോക്ക്, ഖലീൽ ശംറാസ്

സ്വന്തം ബാല്യത്തെ
കുറിച്ച് മുതിർന്ന ശേഷം
അസ്വദിക്കാൻ
ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന
ചില സമയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അത് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ ആണ്.
പലപ്പോഴും
പല വിവാഹ ചടങ്ങുകളിലും
മറ്റ് പല അവസരങ്ങളിലും
ഈ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക്
നാം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഏതൊരു സ്നേഹ കൂട്ടായ്മകളിലേയും
വിഭവങ്ങൾ
അവിടെ വിളമ്പുന്ന
രുചിയൂറും ഭക്ഷണങ്ങളല്ല
മറിച്ച്
ഇത്തരം സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്