രാവിലെ. ഖലീൽ ശംറാസ്

രാവിലെ
കോപിച്ചും
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞും.
മനസ്സിനെ ഈ
ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കാതെയും
തുടങ്ങരുത്.
കാരണം
തലച്ചോറിൽ
അതേ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കാനുള്ള
ഒരു മാർഗ്ഗം
വെട്ടിതുറക്കപ്പെടും
അറിയാതെ അതിലൂടെ
ദിവസം മുഴുവൻ
യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയും വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras