ഉറക്കം. ഖലീൽശംറാസ്

ഉറക്കക്കുറവ്
അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ
ഉറങ്ങുക എന്നതാണ്
ആ സമയത്തിലെ
പ്രധാനകാര്യം.
സാഹചര്യം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളും
മാറ്റിവെച്ച്
ശാന്തനായി
ഉറങ്ങുക.
നല്ലൊരു മയക്കത്തിനുശേഷം
മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്