സ്വാതന്ത്ര്യം. ഖലീൽശംറാസ്

ഇവിടെ സ്വതന്ത്രനല്ലാത്ത
ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത്
ഭാഹ്യ പ്രേരണകളോട്
മാന്യമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ
സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ
സമാധാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്