നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന
വാഹനത്തിലേക്ക്
കടന്നു വരാതിരിക്കില്ല.
അവയെ തടയാൻ
ശ്രമിക്കാതെ.
അവയെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുക.
പകരം അതിനു നേരെ
വിരുദ്ധമായ
പോസിറ്റീവിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുകയും
ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്