ചിന്തകൾ കയറ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ചിന്തകളെ
വർത്തമാനകാലത്തിൽ,
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ
അവ കയറ് പൊട്ടിച്ച്
ഭാവി ഭൂത കാലങ്ങളിലൂടെ
വ്യക്തതയില്ലാതെ
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കും.
ചിന്തകൾക്കത്
എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും
ജീവിതത്തിൽ
കനത്ത നഷ്ടം
നിനക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Popular Posts