ചിന്തകൾ കയറ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ. ഖലീൽ ശംറാസ്

ചിന്തകളെ
വർത്തമാനകാലത്തിൽ,
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ
അവ കയറ് പൊട്ടിച്ച്
ഭാവി ഭൂത കാലങ്ങളിലൂടെ
വ്യക്തതയില്ലാതെ
അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കും.
ചിന്തകൾക്കത്
എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും
ജീവിതത്തിൽ
കനത്ത നഷ്ടം
നിനക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്