നിന്റെ വ്യക്തിത്വം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ വ്യക്തിത്വം
മറ്റുള്ളവർക്ക്
അനുഭവക്കിനുള്ളതാണ്.
അല്ലാതെ
നിനക്ക് സ്വയം
പറഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല.

Popular Posts