നിന്റെ വ്യക്തിത്വം. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ വ്യക്തിത്വം
മറ്റുള്ളവർക്ക്
അനുഭവക്കിനുള്ളതാണ്.
അല്ലാതെ
നിനക്ക് സ്വയം
പറഞു കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്