സമ്മർദ്ദം. ഖലീൽശംറാസ്

സമ്മർദ്ദം നല്ലൊരു
അനന്തര ഫലം
കൊണ്ടുവരില്ല
മറിച്ച്
അവ നിന്റെ
മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും
അതിമാരകമായ
രോഗങ്ങൾക്ക്
വഴിയൊരുക്കുകയും
ചെയ്യും.
നിന്റെ മനസ്സിൽ
ചിന്തകൾ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
പൊട്ടാനായ ബലൂണിൽനിന്നും
കാറ്റൊഴിച്ചുവിട്ട പോലെ
ചിന്തകളെ മയപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras