വാർദ്ധക്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ. ഖലീൽ ശംറാസ്

വാർദ്ധക്യത്തിനെ
പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള
ഏക മരുന്ന്
തുടർച്ചയായി
പുതിയ അറിവുകൾ
നേടുക എന്നതും
ഉള്ള അറിവ്
പുതുക്കുക എന്നതുമാണ്.
മറ്റു ആരോഗ്യകരമായ
ശീലങ്ങളൊക്കെ
കൂടെ നിലനിർത്തുകയും
ചെയ്യുക.

Popular Posts