ഏറ്റവും വലിയ ഭരണകൂടം.ഖലീൽശംറാസ്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
വലിയ ഭരണകൂടം
ഓരോ മനുഷ്യമനസ്സിന്റേയും
അനന്ത ലോകമാണ്.
മനുഷ്യൻ
എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധിയും
നിർഭയത്വവും
അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
പ്രശ്നം അവന്റെ
ഉള്ളിലെ ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെ
തികച്ചും തെറ്റായ
നയങ്ങളിലാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്