ചർച്ച മാറ്റിവെയ്ക്കുക.ഖലീൽശംറാസ്

ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ
അരങ്ങേറുന്ന
ഏതെങ്കിലും
പ്രതിസന്ധി ചർച്ചയെ
മറ്റൊരു സമയത്തേക്ക്
ബോധപൂർവ്വം മാറ്റിവെക്കുക.
വൈകാരികമായ ചർച്ചകൾക്കു
പകരം
ചിന്താപൂർവ്വമായ
ഒരു യുക്തചർച്ചയിലേക്ക്
അവ നിന്നെ നയിക്കും.
വൈകാരികമായി
മനസ്സിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന
സംഘർഷങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കാൻ
ഇതിലൂടെ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്