മനുഷ്യരും പുലിയും. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യൻ ഒരു നരഭോജിയല്ല.
ഒരു മനുഷ്യനും
മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ
പച്ചക്ക് കടിച്ചു തിന്നാനും
പോവുന്നില്ല.
പക്ഷെ പുലിയും
മറ്റു വന്യ ജീവികളും
പിന്നെ പാമ്പും
അതുപോലെയുള്ള
ഇഴ ജീവികളും അങ്ങിനെയല്ല.
അവ മനുഷ്യരെ
കണ്ടാൽ അത്യാർത്തിയോടെ
മനുഷ്യരിലേക്ക്
എടുത്തു ചാടി
തിന്നുകളയും.
അതു കൊണ്ട് തന്നെ
അവയെ കണ്ടാൽ ഒന്നു  പേടിക്കണം.
ആ പേടി നിന്റെ
ജീവനെ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും
രക്ഷെപ്പെടുത്താനുള്ള
സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ശ്രമമാണ്.
പക്ഷെനരഭോജിയല്ലാത്ത
മനുഷ്യനോട് ഈ ഒരു
വികാരം പുറത്തെടുക്കരുത്.
അത് ആ വികാരത്തിന്റെ
ദുരുപയോഗം ആവും.
ദുരുപയോഗം
സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ
പൊട്ടിത്തെറിയായിട്ടാണ്
പരിണമിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്