അവരായി നീ മാറുന്നു. ഖലീൽശംറാസ്

നേതാക്കളിലും പണക്കാരിലും
മാത്രം നീ നിന്നെ
കണ്ടാൽപോര.
പാവപ്പെട്ടവരിലും
പീഡിതരിലുമൊക്കെ
നീ നിന്നെ കാണണം.
ശരിക്കും നീ
ആരെ കാണുന്നുവോ
ആരെ കുറിച്ച്
പഠിക്കുന്നവോ
അപ്പോഴൊക്കെ
കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും
അവരായി നീ മാറുന്നുണ്ട്.

Popular Posts