നിന്റെ പ്രതികരണം. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നിന്നിൽ പിറക്കുന്ന
ചിന്തകളാണ്
അവയോടുള്ള നിന്റെ
പ്രതികരണം.,
ആ പ്രതികരണത്തിൽ
നിന്നും സ്വൽപ്പം ചിലത്
നാവിലൂടെ
സമൂഹത്തിന് കൈമാറുന്നുവെന്നേയുള്ളു.
പുറത്ത് കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം
നിന്നിൽ ഇത്തരം
പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ആ ചിന്തകൾ
നിന്റെ സ്വയം സംസാരവും
നിന്റെ ജീവിതത്തെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
നിയന്ത്രിച്ച
ഡ്രൈവറുമാവുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്
ഓരോ അനുഭവത്തോടുമുള്ള
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
പ്രതികരണത്തെ
നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്