ചരിത്ര പഠനം. ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ചരിത്ര പഠനവും
നിന്റെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ
അവയെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്.
അവ പകർന്നു നൽകിയ
പാoങ്ങളെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഭാഗമാക്കി തരുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്
ചരിത്രങ്ങൾ പാക്കാൻ
സമയം കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras