പുത്തൻ രാഷ്ട്രീയം. ഖലീൽശംറാസ്

എതിർ പക്ഷത്ത്
ഒരു സംഘത്തെ നിർത്തി
അതിനെ വിമർശിക്കലാണ്
രാഷ്ട്രീയം
എന്ന രീതിയിലേക്ക്
പാർട്ടികൾ
അതിന്റെ അണികളെ
പരിവർത്തനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
ഒന്നിനോടുള്ള
സ്നേഹത്തേക്കാൾ
മറ്റൊന്നിനോടുള്ള
ശത്രുതയാണ്
അവർ സ്വന്തം
അണികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

Popular Posts