പുതിയ നിമിഷം പുതുക്കപ്പെട്ട ജീവിതം.. ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഒരു
നിമിഷം പുതിയതാണ്
നീയും നിന്റെ
ജീവനും പുതിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
നിന്റെ ഭൂതകാലവും
സാങ്കൽപ്പിക ഭാവികാലവും
ഇവിടെ അപ്രസക്തമാണ്.
പുതിയ അറിവുകളും
പുതിയ സ്നേഹവും
അർത്ഥവുമൊക്കെയായി
ഈ നിമിഷം
ധന്യമാണ്.
നല്ല മാനസികാസ്ഥ നിലനിർത്തി
അവയെ
ആസ്വദിക്കുക.

Popular Posts