സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള താക്കോൽ.ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പര തർക്കങ്ങൾ
പരസ്പര സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ്.
കാരണം രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ
തമ്മിലുളള
തർക്കങ്ങൾ
ഇരുപക്ഷത്തിന്റേയും
അവരറിയിയാത്ത
നല്ല വശങ്ങൾ
പരസ്പരം കൈമാറാനുള്ള
അവസരമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ചിന്തകളിൽ അവ
പടർന്നതോടു കൂടി
അവ സ്നേഹമായി പരിണമിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras