ഞാനെന്ന വലിയ ലോകം.ഖലീൽ ശംറാസ്

പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്
ഞാനെന്ന ചെറിയ
ഒരു കേന്ദ്രത്തിനു ചുറ്റും
വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന,
കറങ്ങുന്ന വലിയ
ഒരു ലോകമാണ്
ഈ സമൂഹമെന്ന്.
പക്ഷെ
യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങിനെയല്ല
ഞാനെന്ന ഒരു വലിയ
ഗോളത്തിന് മുകളിലെ
ചെറിയൊരു പുള്ളി മാത്രമാണ്
ഈ സമൂഹം.
ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കുന്ന
നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക.
എന്നിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്കും.
നീ ജീവൻ ആസ്വദിക്കുന്ന
നീയാണോ വലുത്
അല്ലെങ്കിൽ
ജീവൻ പോലും അനുഭവിക്കാൻ
കഴിയാത്ത സമൂഹമാണോ.
ഇനി ഈ ചെറിയ സമൂഹത്തിൽ
എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ
ദർശിക്കേണ്ടിവന്നാലും
വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ
വ്യത്യസ്ത വികാരങ്ങൾ
കാട്ടി കുട്ടിയാലും
നിന്റെ വലിയ ലോകത്തിലെ
സമാധാനം നശിപ്പിക്കാൻ
അവയെ കാരണമാക്കില്ല
എന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്