അവസാന ദിവസം.ഖലീൽശംറാസ്

ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
അവസാന ദിവസമാണെങ്കിൽ
നിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ
എന്തിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും.
പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാവുമോ?
ബന്ധങ്ങൾ
പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാവുമോ?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്