തർക്കങ്ങളുടെ നന്മ. ഖലീൽശംറാസ്

രണ്ട് പക്ഷങ്ങൾ
തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്
ഇരു പക്ഷങ്ങളും
തമ്മിൽ പരസ്പരം
മനസ്സിലാക്കാനുള്ള
അവസരം
കൈവരുന്നത്.
തർക്കങ്ങളിൽ
സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന
വൈകാരിക വിസ്ഫോടനങ്ങളെ
മയപ്പെടുത്തി
തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും
ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന
അറിവാകുന്ന
രത്നങ്ങളിലേക്ക്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
ആ രത്നങ്ങൾ നിന്റെ
സമ്പാദ്യവും
വൈകാരിക സ്ഫോടനങ്ങൾ
നിന്റെ സ്വന്തം നാശവുമാണെന്ന
സത്യം മനസ്സിലാക്കിവേണം
നർത്തത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്