സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.ഖലീൽശംറാസ്

പല സംഘടനകളിലും
പലരും അഭയം കണ്ടെത്തുന്നത്
സംഘടനയുടെ
ലക്ഷ്യ നിർവ്വഹണത്തിന്റെ
ഭാഗമാവാനല്ല
മറിച്ച്
സ്വന്തം ലക്ഷ്യ നിർവ്വഹണത്തിന്
സംഘടനയെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്