അമിത ഉൾപ്രേരണ.ഖലീൽശംറാസ്

അമിത ഉൾപ്രേരണ
അമിത സവർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
അമിത സമ്മർദ്ദം
നല്ലൊരു
ലക്ഷ്യ സഫലീകരണത്തിൽ നിന്നുപോലും
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നതിന്
തടസ്സമാവും.

Popular Posts