അമിത ഉൾപ്രേരണ.ഖലീൽശംറാസ്

അമിത ഉൾപ്രേരണ
അമിത സവർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
അമിത സമ്മർദ്ദം
നല്ലൊരു
ലക്ഷ്യ സഫലീകരണത്തിൽ നിന്നുപോലും
സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നതിന്
തടസ്സമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്