ഒരേ സമയം.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരേ സമയം
ഒന്നിലതികം
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ
നൈപുണ്യം കൈവരിക്കുക.
ഇപ്പോൾ നീ
ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ
ആഗ്രഹക്കിന്നുവെങ്കിൽ
വായിക്കുക.
ഇരുന്നു വായിക്കാതെ
നടന്നു വായിക്കുമ്പോൾ
വായനയിലൂടെ മനസ്സിന്
ലഭിക്കുന്ന വ്യവത്തോടൊപ്പം
നടത്തത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനു
ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യം
ബോണസായി ലഭിക്കും.
ഇനി ഒരു ഫോൺകോൾ
ആണ് വന്നതെങ്കിൽ
ആ കോൾ നടന്നാക്കുക.
ഇതുപോലെ
പല കാര്യങ്ങളുടേയും കൂടെ
മറ്റു കാര്യങ്ങളേയും കൂടി
ഉൾപ്പെടുത്തി
ഒന്നു കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പാർശ്വഫലം
ഒഴിവാക്കുകയും
കുടുതൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ
കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular Posts