സംഘടനകൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ഈ ഭൂമിയിൽ
എത്ര മനുഷ്യ സംഘടനകളുണ്ട്.
എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടോ
അത്രയും സംഘടനയുമുണ്ട്.
ശരിക്കും
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും
വികാരവിചാരങ്ങളാവുന്ന
മഹാസമ്മേളനത്തിലെ
അവന്റെ വാദങ്ങളിലേക്ക്
ഒന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ
അവന്റെ സംഘടനയേതെന്ന്
മനസ്സിലാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്