നീട്ടിവെപ്പ്.ഖലീൽശംറാസ്

നീട്ടിവെയ്ക്കുക എന്നാൽ
അതിഗുരുതരവും
സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞതുമായ
ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
നിന്റെ ജീവിതത്ത
കൊണ്ടുപോവുകയാണ്
എന്നാണ് അർത്ഥം.
അതുകൊണ്ട്
നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
ശാന്തനായി ഇരുന്ന്
ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ
വിലയിരുത്തി,
വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളെ
ചെറുതായി വിഭജിച്ച്
മുന്നോട്ട് പോവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്