പരിചയത്തിലൂടെ.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
അത്മാവില്ലാത്ത
വാർത്തകൾക്കനുസരിച്ചല്ല,
മറിച്ച്
ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദത്തിലൂടെയും
പരിചയത്തിലൂടെയും
മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ചാവണം
നീ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
നിനക്ക് പരിചയമുള്ള
നല്ലൊരു കുട്ടം മനുഷ്യരെ
കുറിച്ച് നീ അനുഭവിച്ചതിന്
വിപരീതമായത്
കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ അനുഭവത്തിനു തന്നെയാണ്
പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്