പരിചയത്തിലൂടെ.ഖലീൽശംറാസ്

സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
അത്മാവില്ലാത്ത
വാർത്തകൾക്കനുസരിച്ചല്ല,
മറിച്ച്
ആത്മാർത്ഥ സൗഹൃദത്തിലൂടെയും
പരിചയത്തിലൂടെയും
മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ചാവണം
നീ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
നിനക്ക് പരിചയമുള്ള
നല്ലൊരു കുട്ടം മനുഷ്യരെ
കുറിച്ച് നീ അനുഭവിച്ചതിന്
വിപരീതമായത്
കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിന്റെ അനുഭവത്തിനു തന്നെയാണ്
പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത്.

Popular Posts