മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

നിനക്ക് നിന്റെ മരണത്തെ
മുന്നിൽ കാണണമെങ്കിൽ
നിനക്ക്
പേടിതോന്നുന്ന ഒരു
നിമിഷം
നിന്റെ മനസ്സിലേക്കും
ഹൃദയത്തിലേക്കും
ഹോർമോണുകളിലേക്കും
നോക്കിയാൽ മതി.
നിന്റെ പ്രാണൻ പോവുന്ന
അവസ്ഥ അവിടെ
നിരീക്ഷിക്കാം.

Popular Posts