ആവശ്യങ്ങളുടെ ഭൂപടം.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ആവശ്യമെന്തെന്ന്
നിർണ്ണയിക്കുക.
അതെഴുതിവെക്കുക.
എന്നിട്ട്
അതിന്റെ ആവശ്യകതയെകുറച്ചും
അതിന്റെ
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ചും
ഒരു ഭൂപടം
വരക്കുക.
എന്നിട്ട്
അത് ഇപ്പോൾ
നിനക്ക്‌ ശരിക്കും
ആവശ്വമുള്ളത് തന്നെയാണ്
എന്ന് ഉറപ്പായാൽ
അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക.

Popular Posts