മറ്റൊരാളിലേക്ക് മനസ്സ് മാറ്റുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ചിന്തകൾ വിതച്ച
പ്രതിസന്ധികൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ ഭൂകമ്പം
സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ
ഒരു നിമിഷം
നിന്റെ മനസ്സിനെ
മറ്റൊരാളുടെ
ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
കാണുക.
ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ
നിന്നും നിന്റെ
ചിന്തകളേയും പ്രതിസന്ധികളേയും
കാണുക.
അവയെ വൈകാരികമായി
ഒരു വിധേനയും
നിന്നെ സ്വാദീനിക്കാൻ
കഴിയാത്ത ഒന്നായി
കാണാൻ കഴിയും
എന്നിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിനെ
നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്
തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്