ശത്രു.

ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ ശത്രുവിനെ
പുറത്ത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുക.
ഒരിക്കലും അവിടെ
കണ്ടെത്തില്ല.
കാരണം ശത്രുവിനെ കുറിച്ച്
ചിന്തിച്ച നിന്റെ
ചിന്തകൾ തന്നെയാണ്.
നിന്റെ ശത്രു.
ആ ചിന്തകളെ
അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശത്തേക്ക്
പരിവർത്തനം ചെയ്താൽ
ആ നിമിഷം തന്നെ
നിന്റെ ശത്രു
നിന്റെ മാത്രമായി മാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras