ഒറ്റ മനുഷ്യൻ.ഖലീൽശംറാസ്

സ്വന്തം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ
ചുറ്റുപാടുകളെ
അറിയുന്ന ഓരോ
വ്യക്തിക്കും
യാഥാർത്ഥ്യമായി
ഒരൊറ്റ വസ്തുവേ ഉള്ളു.
അത് അവൻ തന്നെയാണ്.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ
അവൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന
ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനേയുള്ളു.
അവനെന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്