ഇഷ്ടം.

ഖലീൽശംറാസ്.

ഓരോ വ്യക്തിയും
അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ
പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ
അത് നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും
അതിനെ വിമർശിക്കരുത് .
അവരോട് അതിന്റെ
പേരിൽ വെറുപ്പ് തോന്നുകയും
ചെയ്യരുത്.
അപരിലെ ഇഷ്ടത്തെ
മാത്രം കാണുക.
ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്നും
അനുഭൂതി കണ്ടെത്തുക.

Popular Posts