അപകടകരമായ അനന്തരഫലം.ഖലീൽശംറാസ്

ഓരോ ദുശ്ശീലത്തിനും
തികച്ചും അപകടകരമായ
ഒരനന്തരഫലമുണ്ട്.
ആ അനന്തരഫലമാണ്
പല ശീലങ്ങളേയും
ദുശ്ശീലങ്ങളായി
മുദ്രവെയ്ക്കപ്പെടുന്നത്.
ഓരോ ദുശ്ശീലത്തിനടിമപ്പെട്ടവരും
അപകടകരമായ
ആ അനന്തരഫലത്തെ
കാണുന്നില്ല എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം.
അത്തരം ശീലങ്ങളിൽനിന്നും
ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ
പലരേയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്
അതിന്റെ അനന്തരഫലമാണ്.
ഏതൊരു ദുശ്ശീലത്തിൽ നിന്നും
മോചനം നേടാൻ
ചെയ്യേണ്ടത്
അതുകൊണ്ടുള്ള
നൈമിഷികമായ താൽകാലിക
സുഖത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ
അപകടകരമായ അനന്തരഫലത്തിലേക്ക്
ആ ശീലത്തിൽ മുഴുകുന്ന
അതേ സമയം
തന്നെ നോക്കുകയും
ഭാവനയിലൂടെ
വർത്തമാന കാലത്തിൽ
അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്നതാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്