ഹൃദയാരോഗ്യം.

ഖലീൽശംറാസ്.

നിന്റെ ഹൃദയാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന്
ഏറ്റവും അനിവാര്യം
നിന്റെ വികാരങ്ങളെ
ചിന്തകളിലൂടെ
നിയന്ത്രിക്കലാണ്.
ഭാഹ്യ ലോകത്ത്
നിന്നും നിന്റെ
കോപിഷ്ടനാക്കിയ
ഒരൊറ്റ പ്രതികരണം മതിയാവും
നിന്റെ ഹൃദയത്തെ
പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനും
അതിലൂടെ
നിന്റെ മരണത്തെ
നേരത്തെ വിളിച്ചുവരുത്താനും.
അതേസമയം
നിന്നെ കോപാക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ച അതേ ചിന്തയെ
പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും
സ്നേഹം കാണിക്കാനും
പാകത്തിൽ പരാവർത്തനം
ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
അതേ സാഹചര്യം
നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്
സംരക്ഷണം നൽകിയതാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്