നേതാവും പൗരനും.ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു സാധാരണ പൗരനാണോ
അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത
അവന്റെ നേതാവാണോ വലുത്.
രണ്ടു പേരും ഒരു പോലെയാവാം ചിലർക്ക്.
ചിലർക്ക് നേതാവ് വലുതും
പൗരൻ ചെറുതുമാവാം.
ചിലർക്ക് പൗരൻ
വലുതും നേതാവ് ചെറുതുമാവാം.
ഇനി മറ്റൊരു
ചോദ്യം
ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലെ
ഗ്രഹനാഥനാണോ അല്ലെങ്കിൽ
അയാൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത
വേലക്കാരനാണോ വലുത്.
ഇനി അതുമായി
ജനത്തേയും
അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത
നേതാക്കളേയും
താരതമ്യം ചെയതുനോക്കൂ.
അപ്പോൾ
ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras