നേതാവിന് അനുയായിയാവാൻ പറ്റില്ല.ഖലീൽശംറാസ്

നേതാവായി
നിലകൊണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്കും
ഒരിക്കലും
ഒരനുയായിയായി
നിലകൊള്ളാൻ പറ്റില്ല.
അതു കൊണ്ട്
നേതൃത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു
നേതാവിനേയും
ആ ഒരു സംഘത്തിലെ
അനുയായികളുടെ
കൂട്ടത്തിൽ അന്വഷിക്കരുത്.
മറിച്ച് അവരെ
അന്വേഷിക്കേണ്ടത്
അവർ ഇതുവരെ
എതിർത്ത സംഘത്തിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ ആണ്.

Popular Posts