പഠനം.

ഖലിൽശംറാസ്.

പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക.
പഠനം നിന്റെ
ജീവിതനിമിഷങ്ങളെ ധന്യമാക്കും.
മരണത്തെ
അനന്തമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള
പിറവിയുമാക്കും.
ഓരോ ദിവസവും
പഠിക്കാൻ സമയം
കണ്ടത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്