പഠനം.

ഖലിൽശംറാസ്.

പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക.
പഠനം നിന്റെ
ജീവിതനിമിഷങ്ങളെ ധന്യമാക്കും.
മരണത്തെ
അനന്തമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള
പിറവിയുമാക്കും.
ഓരോ ദിവസവും
പഠിക്കാൻ സമയം
കണ്ടത്തുക.

Popular Posts