നിന്റെ ചലച്ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ ജീവിത ചലച്ചിത്രത്തിൽ
അഭിനയിക്കാനുള്ള
കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ്
നീ നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള
ലോകത്ത് കാണുന്നത്.
അവരും ഏതൊക്കെയോ
കഥാപാത്രങ്ങളായി
അവരവരുടേതായ
ചിത്രങ്ങളിൽ
അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അവരവരുടെ
ചിത്രങ്ങളിൽ അവരേത് റോൾ
അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നതല്ല
മറിച്ച് നിന്റെ
ചലചിത്രത്തിൽ
നീ അവർക്കേത് റോൾ
നൽകുന്നുവെന്നതാണ്
പ്രാധാന്യം.
നിന്റെ ജീവിതചലചിത്രത്തിന്റെ
പേര് മനസ്സമാധാനം എന്നാണ്.
ആ സിനിമയിൽ
ഒരു പക്ഷെ
രാജാവായി പുറത്ത്
അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളെ
ഭിക്ഷാടകനായും
പുറത്തെ പിച്ചക്കാരനെ
രാജാവാക്കിയും
അഭിനയിപ്പിക്കേണ്ടിവരും.

Popular Posts