സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ഭ്രാന്ത്.ഖലീൽശംറാസ്.

പലരും
അവരുടെ ഭാഹ്യലോകത്തോട്
തർക്കിക്കുയല്ല.
മറിച്ച് ഭാഹ്യലോകത്തെ
ഒരു നിമിത്തമാക്കി
സ്വയം ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിച്ച
സ്വന്തം മനസ്സിനെ
പ്രകടമാക്കുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്