കോപിക്കുകയും ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ.ഖലീൽശംറാസ്

ക്ഷുഭിതരാവുകയും
ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയും
ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന
സാഹചര്യങ്ങൾ
പലപ്പോഴായി
ഓരോ ജീവിതമേഖലകളിലും
ഉണ്ടാവുക സ്വഭാവിക.
അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ
വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്.
ആ ശ്രമം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ
അത്തരം അപകടകരമായ
ശീലങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് പൈലറ്റായി
അശാന്തിയുടെ തീരങ്ങളിലൂടെ
പറത്തികൊണ്ടിരിക്കും.
ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും
ആയുസ്സിലും
അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്