ജോലി. ഖലീൽശംറാസ്

ജോലിയിൽ നിന്നും
സംതൃപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ
അതിന്
ധാർമ്മികപരമായ
മറ്റൊരു അർത്ഥം നൽകണം.
ആ ഒരർത്ഥം
ജോലിക്ക് കൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ
ജോലിയിലെ
മുശിപ്പിലാതാവും.
ഉത്തരവാദിത്വബോധവും
ആത്മാർഥതയും
കൈവരിക്കും.

Popular Posts