നിന്റെ സ്വയം സംസാരം മന്ത്രങ്ങൾ .my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ഓരോ ചിന്തകളാവുന്ന സ്വയം സംസാരവും ഒരു മന്ത്രമാണ്. മാറിമറിയുന്ന വികാരങ്ങളായി ഫലം ലഭിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ.