സ്ഥിരമല്ലാത്ത ജീവിതം.ഖലീൽശംറാസ്

ജനനത്തിൽ നിന്നും
മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രികനാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
നിമിഷത്തിൽ നിന്നും
നിമിഷങ്ങളിലേക്കുളള
ഈ യാത്രയിൽ
ഒരാൾപോലും
എവിടേയും
സ്ഥിരമായി
ഉറച്ചുപോവുന്നില്ല.
ഓരോ നിമിഷവും
കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ
ഒരു പ്രതിരോധവുമില്ലാതെ
യാത്രയാക്കിയാണ്
പുതിയ നിമിഷത്തിന്
നിന്റെ ജീവിതത്തെ കൈമാറുന്നത്.
ഒന്നും സ്ഥിരമല്ല
എന്നും
ഈ നിമിഷത്തിലെ
പ്രതിസന്ധികളേയും
സമയം കൂടെ യാത്രയാക്കുന്നുണ്ടെന്നതും
നീ അറിയുക.
വേണ്ടാത്ത പ്രതിരോധം
സൃഷ്ടിച്ച് സ്വയം
അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നവയെ
പുതിയ നിമിഷത്തിൽ
പിടിച്ചു നിർത്താതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്