ലൈവ് ഫോട്ടോ.ഖലീൽശംറാസ്

നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ലൈവ് ഫോട്ടോ പകർത്തലാണ്
എഴുത്ത്.
ഏത് തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കുമ്പോഴും
ആശയങ്ങൾ ഉദിക്കുമ്പോഴും
ആ നിമിഷത്തിൽ
തന്നെ കുറിച്ചിടുക.
കുറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ
അവ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവയെ നല്ലൊരു ചിത്രമായി
മനസ്സിൽ വരച്ചുവെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്