സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രം.ഖലീൽശംറാസ്

സമുഹത്തിന്റെ
കേന്ദ്രമെവിടെയാണ്.
പുറത്തേക്ക്
നോക്കി അവിടെ
അന്വേഷിക്കേണ്ട.
അവിടെ ആ കേന്ദ്രം
കണ്ടെത്താനാവില്ല.
കാരണം ആ കേന്ദ്രം
നിന്നിൽ തന്നെയാണ്.
ഭൂമിയിലെ നേതാക്കൻമാരിലോ
സംവിദാനങ്ങളിലോ
അല്ല ആ കേന്ദ്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്